Beleidsplan

Beleidsplan

Stichting Living In Your Destiny
2014 – 2019
December 2013
Versie 1.0

Inleiding

Dit is het beleidsplan van Stichting Living In Your Destiny (LIYD) voor de periode 2014 – 2019. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de stichting LIYD het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 • Het werk dat de stichting doet,
 • De manier waarop de stichting geld werft,
 • Het beheer van het vermogen van de stichting,
 • De besteding van het vermogen van de stichting.

 

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting

Statutaire doelstelling
De stichting LIYD verricht haar activiteiten in de overtuiging dat het geloof in Jezus Christus heil is voor de gehele mensheid. Dat heil leidt tot gelijkvormigheid aan Jezus Christus. Het houdt praktisch in dat ieder mens een specifieke roeping heeft in deze wereld.

De stichting LIYD heeft ten doel ieder mens te helpen, in de breedste zin van het woord, om volgens deze specifieke roeping te gaan functioneren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting Living In Your Destiny tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van onderwijs, lezingen, trainingen, cursussen, coaching en begeleiding van zowel individuen als groepen en organisaties.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestemming Liquidatiesaldo
Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed worden overeenkomstig het doel van de stichting. (Art 12.7 van de statuten van de stichting)

Missie
De missie van stichting LIYD is om in de komende 5 jaar meer mensen adequaat toe te rusten en hen te ondersteunen zodat zij beter in staat zijn om op praktische wijze hun specifieke roeping te kunnen vervullen.

Werkzaamheden van stichting LIYD

De werkzaamheden van stichting LIYD bevinden zich in de volgende gebieden:

Organiseren van Trainingen en Cursussen
De stichting LIYD organiseert en verzorgt diverse trainingen en cursussen. De nadruk ligt daarbij op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers door theoretische en praktische scholing. In deze trainingen en cursussen is de Bijbel het fundament en het uitgangspunt van het onderwijs.

Coachen en mentoren van individuen
De stichting LIYD faciliteert begeleidingsteams die individuele personen coachen en mentoren en hen daardoor beter in staat stelt te gaan functioneren in hun specifieke roeping. Hiervoor worden teambijeenkomsten en teamtrainingen georganiseerd.

Trainen en Coachen van organisaties
De stichting LIYD traint en coacht andere organisaties, die de statutaire doelstellingen van de stichting LIYD mede onderschrijven, om deze organisaties in staat te stellen zelfstandig gelijkwaardige werkzaamheden te verrichten als de stichting LIYD.

Uitwerking van het Beleid

Voor de uitwerking van het beleid worden door de stichting LIYD werkzaamheden en activiteiten gepland.

 

Voor 2015 betekent dit:

 • Het houden van bestuursvergaderingen waarin het trainingsschema voor het lopende en komende kalenderjaar wordt voorbereid en gepland.
 • Het verzorgen van trainingen en cursussen overeenkomstig het trainingsschema.
 • Het verzorgen van periodieke teambijeenkomsten en -trainingen voor de begeleidingsteams.
 • Het coachen en mentoren van individuele personen is een continue activiteit van de stichting.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van contacten met andere organisaties zodat de stichting LIYD deze organisaties kan trainen en coachen.

Dit wordt ondersteund door promotie van de werkzaamheden van de stichting via:

 • Het verstrekken van informatie via de website www.liyd.org,
 • Het regelmatig versturen van nieuwsbrieven met activiteiten door middel van email,
 • Het plaatsen van advertenties in verschillende media,
 • Het verspreiden van flyers,
 • Het presenteren van de stichting op verschillende beurzen en conferenties.

De werkzaamheden en activiteiten van de stichting LIYD worden uitgevoerd door de bestuursleden en door vrijwilligers. Waar nodig worden professionals ingehuurd om (deel)werkzaamheden uit te voeren of daarbij te ondersteunen.

 

Beheer van financiële middelen
Beschikken over het vermogen van de Stichting (Art 3 van de statuten van de stichting)

Het vermogen wordt overeenkomstig de jaarlijkse strategie en het vastgestelde begroting besteed. De begroting wordt door het gezamenlijke bestuur vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit vijf personen:

 • Mevr. A.M. Westerhof-Bradford (voorzitter).
 • Dhr. R.T.J. Montijn (penningmeester).
 • Dhr. G.J.H. Hulleman (secretaris).
 • Mevr. M.T. Van-Heeremans (lid).
 • Dhr. D.B. Westerhof (lid).

 

Beloning bestuursleden
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Art. 4.5 van de statuten van de stichting)

Werving van gelden (Art 3 van de statuten van de stichting)

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en donaties.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Financiële vergoedingen en bijdragen verkregen uit door de stichting georganiseerde  activiteiten.
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

 

Vermogen van de Stichting

Door de werkzaamheden van de Stichting LIYD zal er aan het einde van het boekjaar een materiële/financiële vermogensopbouw hebben plaatsgevonden. Een batig saldo dient ter financiering van lopende en toekomstige werkzaamheden.

Beschrijving administratieve organisatie

Financiële transacties
Facturen worden door de penningmeester in overleg met de voorzitter geautoriseerd en door de penningmeester van akkoord voorzien.

Boekhouding
Financiële boekhouding vindt plaats in een boekhoudpakket Exact door de penningmeester en de administratie van de stichting bevindt zich op de Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording van de stichting vindt plaats in het bestuur. Ten minste tweemaal per jaar wordt een financieel overzicht door de penningmeester aan het bestuur voorgelegd.