Verslag 2017

Jaarverslag 2017

 Verslag Uitgeoefende activiteiten van de stichting Living In Your Destiny.

 De volgende activiteiten door de stichting uitgevoerd.

Bestuursvergaderingen:
  • Het bestuur heeft in 2017 vijfmaal vergaderd
Profetische Trainingen:
  • De profetenschool 1 is tweemaal georganiseerd
  • De Profetenschool 2 is eenmaal georganiseerd
  • De Profetenschool 3 is eenmaal georganiseerd
Gebedstrainingen:
  • Er is een trainingsdag Hemelde Rechtbanken georganiseerd
Bevrijdingstrainingen:
  • De mentortraining is eenmaal georganiseerd
  • Er zijn zes bevrijdingsinformatie avonden georganiseerd
  • Live Changing Prayer training is 1x georganiseerd
Personal Development Trainingen:
  • Er is een terugkomdag Life Changing Prayer georganiseerd
  • De Kingdom Trainingschool 1, in de nieuwe opzet, is eenmaal georganiseerd

 

Financieel Overzicht 2017

 

Balans
Activa 31 december 2017
Langlopende vorderingen €        17.500
Vlottende activa €            452
Liquide middelen €        35.374
Totaal Activa €       53.326
Passiva
Eigen vermogen €        50.575
Kortlopende schulden €          2.751
Totaal Passiva €       53.326

 

Winst- en verliesrekening
Inkomsten
Opbrengsten Trainingen 35.762
Opbrengsten Giften & Partnerschappen 7.038
totaal omzet 42.800
Kosten
Personeelskosten 4.450
Materiaalkosten Trainingen 6.712
Huisvestingskosten 22.500
Bedieningen 4.724
Financieringskosten -723
totaal kosten 37.663
Resultaat 5.137